Gru

5

Świąteczna zbiórka żywności

Kategoria: aktualności

1 i 2 grudnia wolontariusze z klasy siódmej oraz drugiej i trzeciej gimnazjum wzięli udział w 21 Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank Żywności. Zebrano 629 kg żywności dla potrzebujących rodzin z naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom biorącym udział w akcji.

Jesteście wspaniali!

 

 

 

Gru

5

Rodzice się szkolili

Kategoria: aktualności

4 grudnia 2017 r. grupa rodziców uczestniczyła w warsztatach „Kocham i reaguję”. W przypadku dzieci, wsparcie dorosłych ma szczególne znaczenie – w zrozumieniu tego co niezrozumiałe, ostrzeganiu przed tym co niebezpieczne, a przede wszystkim stwarzaniu atmosfery otwartości i bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach. Podczas spotkania analizowano różne problemy, jakich doświadcza młody człowiek. Rodzice ćwiczyli prowadzenie rozmowy wspierającej, odczytywanie myśli, uczuć i emocji nastolatka. Uczestnicy zajęć czują się zachęceni do dzielenia się z dziećmi swoimi odczuciami, myślami i doświadczeniami.
Spotkanie prowadziła Katarzyna Krukowska.

Gru

1

Profilaktyka HIV/AIDS

Kategoria: aktualności

Zainteresowani uczniowie klas 7 oraz 2 i 3 oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w pięciu prelekcjach z zakresu wiedzy o HIV/AIDS. Celem spotkań było poszerzenie wiadomości w tym obszarze, kształtowanie właściwej postawy wobec osób zakażonych i chorych, promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych ludzi oraz przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. Czytaj więcej »

Gru

1

Zostań Honorowym Dawcą Dobroci

Kategoria: aktualności

18 listopada 2017 r. w Auchan Hetmańska sześcioro wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Katarzyny Wróblewskiej zachęcało do zadeklarowania comiesięcznych wpłat na rzecz podopiecznych Caritas. Dziękujemy Oli, Natalii z IIID; Gabrysi i Agnieszce z IID, Marcie i Bartkowi z IIE za serca otwarte na potrzeby innych.

Lis

22

Zajęcia warsztatowe nauczycieli…

Kategoria: aktualności

z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w naszej szkole.

20 listopada 2017 r. grupa nauczycieli uczestniczyła w warsztatach „Uczeń w otchłani smutku – wspieranie dzieci i młodzieży z depresją”. Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” (Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020). Podczas zajęć nauczyciele wskazywali podstawowe przyczyny oraz objawy depresji u dzieci i młodzieży, pogłębiali umiejętność prowadzenia rozmowy wspierającej ucznia z depresją. Warsztaty poprowadziła Katarzyna Krukowska.

Lis

21

Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017

Kategoria: aktualności

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendium otrzyma osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego, która w poprzednim roku szkolnym, uzyskała łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

2) była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioskodawcą jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna – parter, pokój 022) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce na stronie informacje o stypendium.

Lis

16

Próbny egzamin gimnazjalny

Kategoria: aktualności

Egzamin próbny – cz. humanistyczna – środa 22.11.17 r.
8.00 – 9.00 – historia, wos
9.05 – 10.35 – język polski
od 10.45 wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich  rozpoczynają lekcje według rozkładu (od 4 lekcji)

Egzamin próbny – cz. matematyczno-przyrodnicza – czwartek 23.11.17 r.
8.00 – 9.00 – przedmioty przyrodnicze
9.05 – 10.35 – matematyka
od 10.45 wszyscy uczniowie  klas drugich i trzecich rozpoczynają lekcje według rozkładu (od 4 lekcji)

Egzamin próbny – język nowożytny – piątek  24.11.17 r.
7.50 – 8.50 – cz. podstawowa
8:50 – 9.50 – cz. rozszerzona
od 9.50 wszyscy uczniowie  klas drugich i trzecich rozpoczynają lekcje według rozkładu (od 3 lekcji)

Lis

14

„Klasyczne bajki w komiksie”

Kategoria: aktualności

Ogłaszamy międzyszkolny konkurs literacko-plastyczny

„Klasyczne bajki w komiksie”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i rozpropagowania informacji wśród uczniów. Informacje w zakładce obok (Konkurs KOMIKS).

Organizatorzy:
Ewa Nierodzik
Marta Sawoniuk
Dorota Szotko

Lis

13

„Naładuj się”

Kategoria: aktualności

13 listopada 2017 r. naszą szkołę odwiedzili harcerze z Hufca ZHP Białystok, którzy przeprowadzili z uczniami zajęcia edukacyjne nt. odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenia te są realizowane w ramach programu „Naładuj się” i mają na celu wzrost świadomości młodych ludzi dotyczącej sposobów oszczędzania energii oraz popularyzowanie racjonalnego korzystania z zasobów energetycznych Ziemi.

Lis

10

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Kategoria: aktualności

10 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Klasy 4-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum wzięły udział w krótkim konkursie historycznym. Następnie odbył się uroczysty apel, a potem wszyscy wzięli udział we wspólnym szkolnym śpiewaniu pieśni patriotycznych.