Kategoria:samorzad

Maj

21

Skład Sekcji

Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Do zadań SU należy:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,

d. organizowanie imprez, akcji charytatywnych i różnych przedsięwzięć,

e. reprezentowanie szkoły na uroczystościach i spotkaniach pozaszkolnych.

 

W ramach Samorządu Uczniowskiego działają sekcje:

1.Reprezentacyjna

Reprezentuje SU podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

2.Informacyjna

Zajmuje się ogłaszaniem informacji, przygotowuje plakaty propagujące akcje SU, prowadzi gazetkę SU.

3.Kulturalno ? rozrywkowa

Odpowiada za organizację imprez i różnych akcji.

4.Kulinarna

Organizuje kiermasze.

5.Charytatywna

Organizuje pomoc dla potrzebujących uczniów naszej szkoły, włącza się w akcje wolontariatu.

6.Informatyczna

Dba o aktualizację zapisów dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.