wnioski i uwagi rodziców

Odpowiedzi na najczęstsze wnioski i uwagi Rodziców.

ROK SZKOLNY 2015/2016

Rodzice definitywnie nie zgadzają się na zmianę systemu poprawiania ocen cząstkowych i wnioskują o utrzymanie dotychczasowych zasad.
 Zmiana systemu poprawiania ocen zapisana w Statucie szkoły została podyktowana  zmianami w nadzorze pedagogicznym, które w swoich wymaganiach dotyczących  pracy szkoły zawierają m.in. takie zadanie, jak: budowanie u uczniów   odpowiedzialności w procesie uczenia się.
Rada Pedagogiczna przyjmując taki zapis, miała na celu wykształcenie w uczniach nawyku systematycznego uczenia się i uzupełniania swojej wiedzy.

 

Zmiany w planie lekcji i rekolekcji dotyczące dzieci wyznania prawosławnego.
 W obecnym roku szkolnym Dyrektor szkoły przyjmie nową formułę organizacji rekolekcji wielkopostnych. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Plan lekcji przede wszystkim jest dostosowywany do uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (co wynika ze specyfiki szkoły). Nie wszystkie klasy mogą rozpoczynać lub kończyć zajęcia religią.

Wydłużenie przerwy obiadowej o 5 minut.
 Dyrektor szkoły oraz nauczyciele pełniący dyżury na stołówce nie widzą potrzeby wydłużania przerwy obiadowej

ROK SZKOLNY 2014/2015

Zapoznanie rodziców z warunkami dodatkowego ubezpieczenia dzieci.
Z tymi informacjami mogą się Państwo zapoznać w sekretariacie szkoły.

Zniesienie wymagań dotyczących rodzaju zmiany obuwia.
Od tego roku szkolnego uczniowie zmieniają obuwie na dowolne, pod warunkiem, że jest ono na jasnej podeszwie.

Wspomaganie uczniów z orzeczeniami w klasach integracyjnych powinien prowadzić jeden nauczyciel. Wspomaganie w ramach jednego przedmiotu przez różnych nauczycieli wynika z arkusza organizacyjnego szkoły. Nauczyciele ściśle ze sobą współpracują oraz dołożą wszelkich starań aby nie było to uciążliwe dla uczniów.

Ustalenie zbyt wysokich opłat na Radę Rodziców.
Wysokość opłat ustala Prezydium Rady Rodziców. Opłata jest dobrowolna i można ją  wpłacać w ratach ( 6zł miesięcznie).

Przeanalizowanie sensu zmian w systemie oceny z zachowania.
Propozycja zmian wynika z ustalenia obiektywnych i przejrzystych dla wszystkich uczniów kryteriów oceny z zachowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na niewłaściwe zachowanie uczniów. Mamy nadzieję, że nowy system pozwoli w znacznej mierze je wyeliminować oraz zmobilizować uczniów do samowychowania.

 Zmodyfikowanie formy prowadzenia zajęć WDŻ.
Podstawa programowa zajęć WDŻ została przygotowana w oparciu o Ramowy Program   Wychowawczy Miasta Białegostoku.

Zreorganizowanie grup nauczania j. angielskiego w klasach integracyjnych
Podział na grupy jest ustalony zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym

Wcześniejsze informowanie o planowanych terminach zebrań.
Terminy zebrań i dni otwartych są podane w Liście Otwartym do rodziców. Spotkania Prezydium Rady Rodziców są ustalane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Używanie telefonów komórkowych w szkole.
Uczeń ma prawo mieć telefon komórkowy przy sobie. Na terenie szkoły musi on być wyłączony. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży i uszkodzenia aparatu.

Wydłużenie czasu zwrotu książek do biblioteki szkolnej.
Dwutygodniowy okres wypożyczenia jest podyktowany niedostateczną liczbę lektur w bibliotece.

ROK SZKOLNY 2013/2014

-trudności z zakupem książki do zajęć artystycznych ?Malarstwo i rzeźba?
? Do biblioteki szkolnej zamówiono 15 egzemplarzy podręcznika do wykorzystania na lekcjach.

– informowanie na bieżąco o frekwencji dziecka
? Rodzice informują wychowawcę w przeciągu tygodnia o przyczynie nieobecności dziecka.
? W przypadku braku takiej informacji wychowawca kontaktuje się z rodzicami.

zorganizowanie dodatkowych lekcji z drugiego języka obcego (nawet za opłatą rodziców)
? Ramowy program nauczania przewiduje realizację 5 godzin drugiego języka w 3-letnim cyklu kształcenia. Ze względu na ograniczoną liczbę godzin wszystkich przedmiotów w klasie pierwszej realizacja zajęć drugiego języka obcego wygląda następująco:
– klasa I ? 1 godzina tygodniowo
– klasa II, III ? 2 godziny tygodniowo.

– umieszczenie informacji o zajęciach dodatkowych organizowanych przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły
? Po zebraniu informacji od nauczycieli na stronie internetowej pojawi się odpowiedni komunikat.

– zorganizowanie przez pedagoga zajęć poświęconych bezpieczeństwu w sieci (np. facebook)
? Pedagog i nauczyciel informatyki przeprowadzą zajęcia z młodzieżą.

– szkoła nie uczestniczy w realizacji projektu unijnego np. Akademia Piątki
? Szkoła nie może aplikować powtórnie o udział w projekcie Akademia Piątki.
? Szkoła starała się o udział w kolejnym projekcie Comenius jednak ze względu na niespełnienie wymagań formalnych przez jedną ze szkół partnerskich wniosek został odrzucony.

– systematyczne (raz na tydzień) wpisywanie ocen do dziennika internetowego
? Dyrektor szkoły będzie na bieżąco kontrolować wpisywanie ocen do dziennika internetowego.

– zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka polskiego, języka angielskiego, WOSu przygotowujących do egzaminu ( klasy trzecie)
? Nauczyciele prowadzą już takie zajęcia.

– umożliwienie uczniom niepełnosprawnym udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego
? Uczniowie niepełnosprawni mają możliwość i biorą udział w pracach SU.

– pozwolenia na delikatny makijaż
? Statut szkoły nie zezwala na makijaż ? rodzice i uczniowie byli uprzedzeni o wymaganiach szkoły w tym zakresie, podpisując kwestionariusz przyjęcia do szkoły.

– organizacja zajęć związanych z preorientacją zawodową w klasach trzecich
? Będziemy kontynuować współpracę z Poradnią Pedagogiczno ? Psychologiczną nr 2 (testy predyspozycji zawodowych), wyjścia młodzieży klas trzecich do szkół ponadgimnazjalnych w czasie dni otwartych, realizacja innowacji pedagogicznej ?Wiem co wybieram?.

organizacja wyjść uczniów na imprezy kulturalne (oprócz kina)

?po analizie zestawienia wyjść uczniów w I semestrze, wychowawcy zostali zobligowani do organizacji uczestnictwa uczniów w imprezach o charakterze edukacyjnym

bieżące wpisywanie ocen do dziennika internetowego

??wpisywanie ocen jest monitorowane przez dyrekcję i jest prowadzone w miarę systematycznie

wydłużenie przerwy obiadowej

?dyrektor szkoły oraz nauczyciele pełniący dyżury na stołówce nie widzą potrzeby wydłużania przerwy obiadowej

wybór testów na egzamin próbny (dlaczego tegoroczny egzamin próbny nie był pisany z wyd. Operon?)

?  Rada Pedagogiczna decyduje o wyborze testu; nie ma obowiązku pisania testu z danym wydawnictwem

trudny program techniki w klasie II

 ?nauczyciel ma prawo wyboru programu; wybór akurat tego, pozwala na lepsze przygotowanie uczniów z fizyki do egzaminu gimnazjalnego

organizacja wycieczek jednodniowych

 ? decyzja należy do wychowawcy klasy po uprzedniej konsultacji z dyrektorem

ciężkie plecaki uczniów

 ? szkoła nie ma odpowiednich środków ani warunków lokalowych aby zapewnić uczniom przechowywanie podręczników w szkole

umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o zajęciach dodatkowych organizowanych przez nauczycieli

  • Informacja o terminach zajęć dodatkowych w drugim semestrze pojawi się na stronie   internetowej po 15 marca.

zwiększenie ilości zajęć integracyjnych w klasach pierwszych nt. tolerancji

  • Prośba została przekazana zespołowi pedagogów szkolnych, którzy przeprowadzą takiezajęcia w szkole.

zorganizowanie wyjść uczniów klas trzecich do szkół ponadgimnazjalnych

  •  W szkole były organizowane wyjścia do szkół ponadgimnazjalnych. Niektóre licea    organizowały dni otwarte w godzinach popołudniowych, uczniowie mogli odwiedzić interesujące ich szkoły samodzielnie bądź z rodzicami. Informacje były umieszczane na tablicy ogłoszeń w gimnazjum lub na stronie internetowej danej szkoły.

Natychmiastowe informowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia na lekcjach(telefon nauczyciela do rodzica) oraz pozbawienie go możliwości wyjścia z całą klasą do np. kina, teatru ? w danym dniu przychodzi na zajęcia z inną, równoległą klasą.

  • Propozycja zostanie przedyskutowana na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. O ustaleniach poinformujemy w terminie późniejszym.

 Wpisywanie uwag i informacji o zapowiadanych sprawdzianach w dzienniku    internetowym.

  • Propozycja zostanie przedyskutowana na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. O ustaleniach poinformujemy w terminie późniejszym.

Bieżące wpisywanie ocen do dziennika internetowego.

  • Wpisywanie ocen jest monitorowane przez Dyrektora szkoły.

Zwiększenie liczby dyskotek szkolnych.

  • Liczba organizowanych dyskotek została ustalona z Samorządem Uczniowskim.

Zorganizowanie większej liczby zajęć o charakterze rekreacyjnym.

  • Propozycja została przekazana nauczycielom WF.